Information från Ånge kommun;

Eldstäder

Om du ska installera en ny eldstad som t.ex. en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal (skorsten) ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du göra en anmälan om:

  • du ska använda ett annat bränsleslag (t.ex. från olja till pellets).
  • den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion.
  • bytet medför murningsarbete.

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt. Vid tveksamheter låter vi sotaren göra bedömningen.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om utförandet som t.ex. eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet m.m. Skorstenshöjden bör vara minst 1 m över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir till olägenhet för omgivningen. För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar som t.ex. stegar, glidskydd m.m.

Vi rekommenderar att du kontaktar sotaren innan installationen för råd och tips.

När du gör en anmälan om installation av eldstad/rökkanal ska du skicka in:

  • Ansökningsblanketten: Anmälan – Eldstad, rökkanal (kan laddas ned från blankettarkivet).
  • Planritning av huset där placeringen av eldstaden ritas in.
  • Fasadritning (gavel) som visar utseendet med den nya skorstenen.
  • Förslag till kontrollplan. Läs mer under ”Kontrollplan”, exempel på kontrollplaner finns där.

Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig rökkanal (skorsten), kan du istället för ritningar, bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska stå samt ett foto på fasaden som visar var befintlig skorsten är belägen och hur hög den är.

Observera att du alltid måste ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet.

När arbetet är klart kontrollerar sotaren att hela installationen utförts på rätt sätt och utfärdar ett sakkunnighetsbevis som skickas till dig. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna d.v.s. takstegar, glidskydd m.m. ska vara godkända och korrekt monterade.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och kontrollplanen är ifylld, signerad och inskickad till bygg- och miljökontoret.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta bygg- och miljökontorets byggnadsinspektörer under telefontid 08:00-09:30, alternativt skicka e-post till bygg.miljonamnden@ange.se